Quality Content

 • quality [`kwolItI]
  • jako?a, wysoka jako?a, gatunek, klasa
  • zaleta, cecha, w3asno?a, w3a?ciwo?a, przymiot, warto?a
 • content [`kontent]
  • tre?a, zawarto?a, istota
  • zadowolenie, ukontentowanie

Słownik pojęć szaradziarskich

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S T U V W X Y Zkalambur

dowcip słowny, dowcipna gra słów oparta na ich podobieństwie dźwiękowym i dwuznacznym, przez to podobieństwo, rozumieniu albo na przekomponowaniu ich formy przez dzielenie, usamodzielnianie członów znaczących, przestawianie, kontaminacje i inne modyfikacje, np. karnawał (kar nawał), szalbierz (szal bierz), antykwariat (antyk wariat); kalambury stanowią popularne tworzywo zadań szaradziarskich;

Do góry


kołówka

odmiana krzyżówki, której diagram posiada kształt koła, a odgadywane wyrazy wpisywane są dośrodkowo oraz po obwodach kół tworzących diagram;

przykład

rozwiązanie

Do góry


kombinatka

ogólna nazwa zadań wielodiagramowych polegających na przenoszeniu liter odgadniętych wyrazów z diagramu do diagramu, według określonej zasady, w celu uzyskania rozwiązania;

Do góry


konsonantka

odmiana krzyżówki, w której zamiast definicji podano w kolejności alfabetycznej wszystkie spółgłoski występujące w wyrazach przeznaczonych do umieszczenia w diagramie; aby uzyskać te wyrazy, do podanych zestawów spółgłosek należy dodać samogłoski i utworzyć rzeczowniki pospolite w mianowniku liczby pojedynczej;

Do góry


krzyżówka
łamigłówka krzyżowa, zagadka krzyżykowa, zagadka słów krzyżowanych,

ogólna nazwa najbardziej rozpowszechnionych, diagramowych zadań szaradziarskich, istniejących w mnogich odmianach i wariantach, polegających na wpisywaniu do diagramu krzyżujących się wyrazów, odgadywanych zazwyczaj na podstawie definicji, pytań lub określonych w inny, wskazany sposób;

Do góry


krzyżówka afiksowa

postać krzyżówki przedłużanej; z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji tworzy się przez dodanie afiksów inne wyrazy, wpisywane następnie do diagramu; rodzaj afiksu określa autor zadania, względnie pozostawia tę kwestię domyślności rozwiązującego; warianty: krzyżówka infiksowa, krzyżówka prefiksowa, krzyżówka sufiksowa;

Do góry


krzyżówka akromonogramowa
krzyżówka akromonogramiczna,

odmiana krzyżówki, w której kolejne definicje haseł rozpoczynają się literami kończącymi definicje poprzednie;

Do góry


krzyżówka akronimowa

odmiana krzyżówki, w której do diagramu wpisywane są akronimy - wyrazy utworzone sztucznie z pierwszych liter lub sylab nazwy wielowyrazowej;

Do góry


krzyżówka alfabetyczna
krzyżówka od A do Ż, krzyżówka abecadłowa, krzyżówka 'A-Z', krzyżówka 'A-Ź', krzyżówka 'A-Ż',

odmiana krzyżówki klasycznej, w której: a) wyrazy odgadywane wg definicji zaczynają się kolejnymi literami alfabetu, b) każda definicja rozpoczyna się kolejną literą abecadła, c) odgadywane hasła zaczynają się od litery poprzedzającej definicję; dodatkowo, w nawiasach, po definicji, podawana jest liczba liter odgadywanego hasła; warianty: krzyżówka samogłoskowa - od A do Y i krzyżówka spółgłoskowa - od B do Z;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka alternatywna

alternatka,

Do góry


krzyżówka amerykańska

1. odmiana krzyżówki, w której przy wpisywaniu do diagramu odgadniętych wyrazów należy zlokalizować w nim niesymetrycznie rozmieszczone pola czarne; cyfry w nawiasach, podane na końcach definicji, informują o liczbie martwych pól w rzędzie lub kolumnie; 2. odmiana krzyżówki szczególnie popularna w USA, charakteryzująca się stałymi elementami konstrukcyjnymi: kwadratowym diagramem, symetrycznym rozmieszczeniem pól martwych oraz tym, że każdy wyraz "krzyżuje się" z innymi wyrazami wszystkimi swoimi literami;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka amplifikacyjna

odmiana krzyżówki polegająca na uzupełnianiu brakujących liter w zdaniach lub zwrotach zastępujących definicje (zob. krzyżówka kreskowa) albo wyrazów w tekście (zob. krzyżówka tekstowa); uzupełnione litery albo wyrazy tworzą hasła przeznaczone do umieszczenia w diagramie;

Do góry


krzyżówka anagramowa

anagramówka,

Do góry


krzyżówka analogowa
krzyżówki analogie, krzyżówka odpowiednikowa,

krzyżówki analogie, krzyżówka odpowiednikowa - odmiana krzyżówki, w której tradycyjne definicje zastąpiono dwiema parami jednowyrazowych określeń; poszukiwane hasła, stanowiące dopełnienie drugiego zespołu wyrazów, uzyskuje się przez analogię z parą poprzedzającą, np. samochód - przejazd, samolot - ? (przelot);

Do góry


krzyżówka ananimowa
ananimówka,

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu ananimów - wyrazów powstałych przez odczytanie wspak haseł odgadniętych na podstawie definicji, np. amok - koma, bar - rab;

Do góry


krzyżówka anastrofowa

ciągówka,

Do góry


krzyżówka anasyntezowa
krzyżówka arytmetyczna, krzyżówka matematyczna, kwadratem matematyczny,

odmiana krzyżówki polegająca na umieszczaniu podanych liter w wolnych polach diagramu, tak, aby uzyskać rozwiązanie; każda litera ma przypisaną wartość punktową; kluczem do rozwiązania są sumy lub iloczyny punktów ujawnione na obrzeżach diagramu;

Do góry


krzyżówka antonimowa
antonimówka,

odmiana krzyżówki: 1. jednodiagramowa, polegająca na umieszczaniu w diagramie antonimów wyrazów odgadniętych na podstawie definicji; 2. dwudiagramowa, w której do pierwszego diagramu wpisywane są wyrazy zdefiniowane, do drugiego - ich antonimy;

Do góry


krzyżówka arytmetyczna
arytmograf, arytmokrzyżówka,

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu liter odgadniętych wyrazów klucza pomocniczego w pola oznaczone liczbami, przy czym jednakowym liczbom odpowiadają jednakowe litery; w rzędach i kolumnach diagramu powstają nowe wyrazy tworzące krzyżówkę; początkowe pola wpisywanych wyrazów wskazane są przy pomocy liter albo systemem mapowym (rzędy diagramu oznacza się literami, a kolumny liczbami); zob. krzyżówka anasyntezowa;

Do góry


krzyżówka asocjacyjna

krzyżówka skojarzeniowa,

Do góry


krzyżówka baśka

baśka,

Do góry


krzyżówka biała

stosunkowo rzadko spotykana, ze względu na trudność skomponowania, krzyżówka o diagramie nie zawierającym pól czarnych; im skrzyżowane wyrazy są dłuższe, tym zadanie ambitniejsze i wartościowsze; najczęściej spotykane krzyżówki białe mają formaty diagramów: 4 x 5, 5 x 5, 5 x 4, 4 x 6, 4 x 7;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka bielska

krzyżówka paragramowa,

Do góry


krzyżówka biliterowa

krzyżówka dwuliterowa,

Do góry


krzyżówka bitautogramowa
krzyżówka włocławska,

krzyżówka polegająca na umieszczeniu w diagramie haseł będących bitautogramami;

Do góry


krzyżówka bliźniacza
bliźniak, bliźniaki,

krzyżówka podwójna składająca się z dwu identycznych diagramów; por. bliźniaki syjamskie;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka chełmska

odmiana krzyżówki, w której każdy z odgadywanych wyrazów zawiera tylko jedną samogłoskę;

Do góry


krzyżówka ciąg
królówka, szacholiterówka,

odmiana krzyżówki o diagramie w postaci planszy szachowej; poruszając się po "szachownicy" ruchami króla szachowego - począwszy od pola A1 do pola H1 - należy wpisać odgadnięte wyrazy; istota zadania polega na tym, że po wpisaniu pełnego ciągu wyrazów, automatycznie uzyskuje się ciąg drugi, złożony z identycznych liter wypełniających te same pola, ale o zupełnie odmiennym znaczeniu; wariant: krzyżówka ciąg podwójna = bikrólówka;

Do góry


krzyżówka ciągła

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu odgadniętych wyrazów do diagramu jednym ciągiem, przy czym w rzędy oznaczone liczbami parzystymi wpisuje się wyrazy od strony lewej do prawej, natomiast w rzędy nieparzyste - od strony prawej do lewej; analogicznie postępuje się z wyrazami pionowymi: w kolumny nieparzyste wpisuje się z góry na dół, a w parzyste - z dołu do góry;

Do góry


krzyżówka cyfrowa
krzyżowka liczbowa,

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu w pola diagramu nie liter, ale cyfr; zamiast definicji podane są sumy cyfr, jakie należy wpisać w odpowiednie rzędy i kolumny, przy czym w żadnym członie krzyżówki nie może powtarzać się ta sama cyfra;

Do góry


krzyżówka cytatowa
krzyżówka z cytatami,

krzyżówka o tradycyjnym diagramie; zamiast definicji wyrazów podane są cytaty z określonego dzieła; hasła przeznaczone do umieszczenia w diagramie zakamuflowano w tekście kropkami, kreskami, gwiazdkami itp.; ich odgadnięcie z kontekstu albo odszukanie w oryginale dzieła stanowi zadanie dla rozwiązującego; rozwiązanie uzupełniające może stanowić szyfr złożony z liter umieszczonych w ponumerowanych kratkach diagramu;

Do góry


krzyżówka czasownikowa

odmiana krzyżówki wykorzystującej jako tworzywo czasowniki występujące w rozmaitych formach gramatycznych. Do diagramu wpisywane są hasła - rzeczowniki składające się z zestawów tych czasowników (np. bolą + czka = bolączka) lub z czasownika oraz określonego sufiksa.

Do góry


krzyżówka czterokierunkowa

odmiana krzyżówki przestrzennej; pola diagramu nie przylegają do siebie bezpośrednio, ale są powiązane łącznikami albo narożami wyłącznie w kierunkach wpisywania odgadywanych wyrazów: poziomo, pionowo, prawoskośnie w dół, lewoskośnie w dół; warianty: krzyżówka czterokierunkowa dwuliterowa, krzyżówka czterokierunkowa trójliterowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka datowa

wariant krzyżówki cyfrowej polegający na wpisywaniu do diagramu dat wydarzeń określonych tekstowo;

Do góry


krzyżówka diakrytyczna
krzyżówka polska, krzyżówka 'spolszczona',

odmiana krzyżówki polegająca na odgadnięciu wyrazów na podstawie definicji, uzupełnieniu w każdym wyrazie jednej litery znakiem diakrytycznym oraz wpisaniu nowo powstałych haseł do diagramu;

Do góry


krzyżówka dopełniana

dopełnianka,

Do góry


krzyżówka dublowana

dubletka,

Do góry


krzyżówka dwuliterowa
krzyżówka biliterowa, biliterówka,

krzyżówka, w której w poszczególne pola diagramu wpisujemy po dwie kolejne litery (zamiast jednej) tworzące wyrazy odgadnięte na podstawie definicji;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka dwuosobowa
krzyżówka 'we dwoje',

odmiana krzyżówki przeznaczona do jednoczesnego rozwiązywania przez dwie osoby; tworzy ją para identycznych diagramów oraz dwa różne zestawy definicji; wyrazy wpisywane do diagramów są homonimami; między rozwiązującymi toczy się rywalizacja o szybkość i bezbłędność rozwiązania;

Do góry


krzyżówka dwuznakowa
krzyżówka z dwuznakami,

odmiana krzyżówki zbudowana z wykorzystaniem wyrazów zawierających dwuznaki: ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz, przy czym dwuznaki te umieszczane są łącznie w oznaczonych polach diagramu; definicje wyrazów podawane są w kolejności przypadkowej;

Do góry


krzyżówka eliminowana

1. Odmiana krzyżówki o dwuetapowym rozwiązywaniu; najpierw z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji należy wyeliminować wszystkie litery wchodzące w skład wyrazu-klucza (również odgadniętego według odrębnej definicji); następnie pozostałe po skreśleniu wyrazy lub zestawy liter należy wpisać do diagramu; litery z pól oznaczonych mogą tworzyć dodatkowe rozwiązanie: hasło, myśl, cytat, itp; 2. krzyżówka "słowo ze słowa" wariant krzyżówki eliminowanej, w której zamiast definicji podano wieloliterowe wyrazy; po skreśleniu w nich części liter, z pozostałych, samorzutnie, bez przestawiania powstaną hasła przeznaczone do umieszczenia w diagramie;

Do góry


krzyżówka figuralna

postać graficzna krzyżówki, najczęściej tematycznej, której diagram wkomponowany jest w sylwetkę lub rysunek nawiązujący zazwyczaj do tematu zadania; przykładowo: krzyżówka botaniczna wkomponowana jest w zarys liścia, kwiatu, owocu; zoologiczna - postać dowolnego lub naprowadzającego na ostateczne rozwiązanie zwierzęcia; geograficzna w kontur określonego państwa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka frazeologiczna

wariant krzyżówki skojarzeniowej; wyrazy umieszczane w diagramie stanowią część trwałych, powszechnie używanych związków frazeologicznych, np. jajo Kolumba, królewna Śnieżka, zastawny obiad, krokodyle łzy;

Do góry


krzyżówka homonimowa

1. odmiana krzyżówki polegającej na umieszczaniu w diagramie homonimowych odpowiedników jednowyrazowych definicji; zadanie o charakterze bardziej zabawowym niż szaradziarskim; 2. odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu haseł definiowanych przez pary (trójki, względnie czwórki) określeń;

Do góry


krzyżówka japońska

zadanie polega na wyodrębnieniu ukrytego rysunku poprzez zamalowanie niektórych pól w pustym diagramie; ilość pól w danej grupie oraz ilość grup w wersie lub kolumnie sygnalizują ciągi liczb z lewej strony i u góry diagramu, np. umieszczone w danej kolumnie liczby 5, 2, 1, 3 oznaczają, że owa kolumna zawiera cztery grupy, które składają się odpowiednio z 5, 2, 1, 3 pól do zamalowania; grupy oddzielone są od siebie przez co najmniej jedno puste pole;

Do góry


krzyżówka jednookreśleniowa
krzyżówka 'jedno określenie',

odmiana krzyżówki, w której wszystkie słowa wpisywane do diagramu odgadywane są na podstawie jednej i tej samej definicji; dla ułatwienia w diagramie ujawniono wybraną literę, we wszystkich polach, gdzie ona występuje;

Do góry


krzyżówka jednoznacznikowa

odmiana krzyżówki, w której wpisywane do diagramu wyrazy są jednoznacznikami jednowyrazowych definicji; por. krzyżówka równoznacznikowa;

Do góry


krzyżówka jolka

jolka,

Do góry


krzyżówka jolka akumulowana

wariant krzyżówki jolki wylansowany na początku lat 90. przez weekendowe wydania Gazety Wyborczej; rozwiązaniem jolki akumulowanej jest tekst powstały po ułożeniu według kolejności liter z ponumerowanych pól diagramów wszystkich (czterech albo pięciu) jolek opublikowanych w danym miesiącu;

Do góry


krzyżówka kalamburowa

odmiana krzyżówki polegającej na wpisywaniu do diagramu haseł - rozwiązań kalamburów zastępujących definicje;

Do góry


krzyżówka kamuflażowa

1. odmiana krzyżówki o zwykłym diagramie, w której zamiast definicji podane są zdania zawierające sprytnie ukryte, zakamuflowane wyrazy, przeznaczone do wpisywania; inna nazwa: krzyżówka tekstowa; 2. krzyżówka, w której każdy odgadnięty wyraz, wpisany do diagramu łączy pola o numerach wymienionych obok w definicji; 3. krzyżówka, w której w wyrazach odgadniętych na podstawie definicji ukryte są inne wyrazy przeznaczone do umieszczenia w diagramie;

Do góry


krzyżówka karuzelowa

odmiana krzyżówki polegająca na karuzelowym odczytaniu wyrazów odgadniętych według definicji, a następnie wpisaniu nowo powstałych wyrazów do diagramu;

Do góry


krzyżówka kaskadowa
krzyżówka kaskada, kaskada,

odmiana krzyżówki złożonej z jednego diagramu oraz dwu zestawów definicji haseł: łatwiejszego i trudniejszego; wersję definicji, a zatem i stopień trudności zadania, wybiera sobie rozwiązujący;

Do góry


krzyżówka klasyczna
krzyżówka zwykła,

najbardziej rozpowszechniona odmiana krzyżówki o diagramie posiadającym symetryczne rozmieszczenie pól białych i czarnych (inaczej zwanych martwymi), względnie linii (przerywników) rozdzielających wpisywane wyrazy; zasada powyższa zapewnia estetykę zadania, ale poważnie ogranicza inwencję twórcy;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka kodowana
krzyżówka kodówka, kodówka, krzyżówka z kodem,

odmiana krzyżówki, której hasła zaszyfrowano w postaci układu rozmaitych znaków graficznych, natomiast odczytanie odbywa się przy pomocy podanego systemu dekodującego;

Do góry


krzyżówka kolankowa

odmiana krzyżówki, w której wyrazy odgadnięte na podstawie definicji wpisywane są do diagramu w sposób łamany, na wzór kolanek;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka Koła Fortuny

krzyżówka skonstruowana wg pomysłu twórców telewizyjnego turnieju Koło Fortuny; w diagramie krzyżówki ujawniono pewne litery każdego hasła; zamiast definicji podano kategorię, do jakiej należy dany wyraz, np.: rzecz, osoba, tytuł, cytat, miejsce;

Do góry


krzyżówka kołowa

odmiana krzyżówki o zwykłym (nie kolistym) diagramie, do którego wpisywane są wyrazy odczytywane kołowo z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji; wariant: krzyżówka kołowo-karuzelowa; por. krzyżówka karuzelowa; zob. też kołówka;

Do góry


krzyżówka kołowo-karuzelowa

kombinacja krzyżówki kołowej i krzyżówki karuzelowej; do zwykłego (nie kołowego) diagramu wpisywane są wyrazy odczytane kołowo lub karuzelowo z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji;

Do góry


krzyżówka kombinatka

kombinatka,

Do góry


krzyżówka kombinowana

1. kombi-krzyżówka, odmiana krzyżówki, w której wyrazy odgadnięte na podstawie definicji umieszczane są w diagramie w sposób kombinowany czyli poziomo, pionowo i po trasie łamanej, wskazanej przez autora zadania; 2. odmiana krzyżówki wymagająca wpisywania w pola diagramu zmiennych ilości liter odgadywanych wyrazów: na przemian po jednej i po dwie litery, po jednej i po trzy litery, po dwie i po trzy litery; dopuszczalne są inne kombinacje ilości liter; dla uniknięcia pomyłek pola przeznaczone do wpisywania identycznych liczebnie grup literowych powinny być precyzyjnie i odmiennie oznakowane, np. przez podwójne obramowanie czy podkreślenie; 3. odmiana krzyżówki, w której według narzuconej zasady kombinacyjnej z wyrazów odgadniętych na podstawie definicji, tworzone są wyrazy umieszczane w diagramie;

Do góry


krzyżówka konsonantyczna

konsonantka,

Do góry


krzyżówka kotylionowa
krzyżówka 'kotyliony', 'kotyliony', krzyżówka kotylionówka, kotylionówka,

odmiana krzyżówki wylansowana przez miesięcznik Sam na Sam; każdy wyraz poziomy ma swoją "parę" o identycznej literze początkowej wśród wyrazów pionowych; każda dwójka wyrazów "parzystych" oznaczona jest w opisie identycznymi liczbami, natomiast w diagramie takimi samymi znakami graficznymi - "kotylionami"; Który kotylion odpowiada danemu numerowi definicji ustala rozwiązujący i odpowiednio do tego dokonuje wpisu haseł do diagramu;

Do góry


krzyżówka kreskowa
krzyżówka kreskówka, kreskówka,

wariant krzyżówki amplifikacyjnej zawierającej zamiast definicji zwroty lub zdania z opuszczonymi niektórymi literami, zastąpionymi przez kreski; uzupełnione litery składają się na wyrazy przeznaczone do ulokowania w diagramie;

Do góry


krzyżówka kubiczna
krzyżówka prostopadłościenna, krzyżówka przestrzenna, krzyżówka niby-przestrzenna, krzyżówka quasi-przestrzenna, stereokrzyżówka,

odmiana krzyżówki, w której odgadywane wyrazy wpisywane są do diagramu w trzech kierunkach: poziomo, pionowo i 'w głąb', co wywołuje iluzję przestrzenności;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka kwizowa

odmiana krzyżówki klasycznej, wymagająca wpisywania do diagramu haseł odgadywanych nie na podstawie definicji, ale odpowiednio sformułowanych pytań;

Do góry


krzyżówka labiryntowa
krzyżówka labirynt, labirynt,

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu odgadywanych wyrazów, przy czym początkowe i ostatnie pole danego wyrazu jest oznaczone, a zadaniem rozwiązującego jest ustalenie trasy wpisu; postulat dobrej krzyżówki labiryntowej: każda litera powinna być użyta w co najmniej dwóch wyrazach; wariant: krzyżówka labiryntowa szyfr;

Do góry


krzyżówka lipogramowa

odmiana krzyżówki, w której w wyrazach wpisywanych do diagramu, a czasami również w ich określeniach brakuje pewnej litery lub kilku wybranych przez autora liter; dodatkowe zadanie polega na znalezieniu tych liter i ewentualnie na złożeniu z nich hasła-rozwiązania uzupełniającego; kombinacja: krzyżówka lipotautogramowa;

Do góry


krzyżówka literowa
krzyżówka literówka, literówka,

1. odmiana krzyżówki, skomponowana ze ściśle określonej liczby liter alfabetu, np. pięciu, siedmiu, dziewięciu; pozostałe litery alfabetu nie wchodzą w skład haseł; uzupełniającym rozwiązaniem może być np. anagram powstały z użytych liter; 2. logokrzyżówka, odmiana krzyżówki, w której litery znajdujące się w wyróżnionej graficznie kolumnie bądź rzędzie (na wzór logogryfu), tworzą dodatkowe rozwiązanie; zadanie rzadkie, trudne do ułożenia;

Do góry


krzyżówka lubelska

odmiana krzyżówki polegająca na dwojakim wpisywaniu do diagramu wyrazów odgadywanych według definicji; w najpopularniejszych wariantach część wyrazów wpisuje się pionowo, część natomiast w sposób łamany: pierwszy człon wyrazu poziomo, drugi pionowo, przy czym trasę wpisu wyznaczają przerywane linie w diagramie; w niektórych krzyżówkach lubelskich połowa wyrazów wpisywana jest w sposób łamany zgodnie z regułą: człon początkowy - pionowo, człon końcowy - poziomo, natomiast druga połowa wyrazów, w myśl reguły odwrotnej (początek - poziomo, zakończenie - pionowo);

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka łamana
krzyżówka łamanka, łamaniec, łamanka,

odmiana krzyżówki, w której wyrazy odgadnięte na podstawie definicji wpisywane są do diagramu według wyznaczonych linii łamanych, część wyrazu pionowo, część poziomo albo odwrotnie, przy czym wyrazy te nie krzyżują się; wariant: krzyżówka łamana sylabowa;

Do góry


krzyżówka magiczna

krzyżówka o symetrycznym diagramie oraz identycznych wyrazach poziomych i pionowych; im dłuższe są wyrazy, z których zbudowano krzyżówkę magiczną, tym zadanie szaradziarsko atrakcyjniejsze; niekiedy dodatkowym rozwiązaniem jest wyraz odczytany po przekątnej diagramu; warianty: krzyżówka magiczna klasyczna, krzyżówka magiczna biała (kwadrat magiczny), krzyżówka magiczna mozaikowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka metagramowa

psotka,

Do góry


krzyżówka metamorficzna

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu wyrazów ułożonych z wszystkich liter wyrazu odgadniętego na podstawie definicji, przy czym wolno parokrotnie użyć niektórych liter, nie wolno natomiast dodawać innych; 2. odmiana krzyżówki dwudiagramowej: po rozwiązaniu krzyżówki z lewego diagramu należy przenieść wszystkie litery do diagramu prawego, zgodnie z podanymi oznaczeniami cyfrowymi, tak aby powstała nowa krzyżówka, np. tematyczna;

Do góry


krzyżówka miodowa

mniej popularna nazwa krzyżówki trójkierunkowej, której diagram przypomina wyglądem plaster miodu;

Do góry


krzyżówka morseada

odmiana krzyżówki, w której po wpisaniu do diagramu wyrazów odgadniętych na podstawie definicji należy zmienić ich litery: samogłoski na kreski, spółgłoski na kropki, by następnie z uzyskanego tym sposobem kodu Morse'a, odczytać rozwiązanie;

Do góry


krzyżówka mozaikowa

odmiana krzyżówki o diagramie z wszystkimi polami kwadratowymi podzielonymi przekątnymi na dwie trójkątne połówki; w każdym polu kwadratowym umieszczane są dwie litery (po jednej w trójkącie), przy czym ich wzajemny układ zależy od lewoskośnego albo prawoskośnego przebiegu przekątnej; całe zadanie sprawia wrażenie mozaiki;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka nakładana
nakładanka,

odmiana krzyżówki, w której odgadywane wyrazy członami nakładają się na siebie w sposób uwidoczniony na diagramie;

Do góry


krzyżówka nie tylko rzeczowniki

odmiana krzyżówki spopularyzowana przez miesięcznik Sam na Sam; do diagramu wpisywane są hasła będące różnymi częściami mowy;

Do góry


krzyżówka od A do Z

krzyżówka alfabetyczna,

Do góry


krzyżówka odcinkowa
krzyżówka na raty,

odmiana krzyżówki polegająca na drukowaniu zadania częściami; w kolejnych numerach pisma ukazują się fragmenty diagramu oraz część określeń; dodatkową atrakcją dla osoby rozwiązującej jest możliwość wcześniejszego zrekonstruowania całego diagramu;

Do góry


krzyżówka odśrodkowa
odśrodkówka,

odmiana krzyżówki sylabowej złożona zazwyczaj z kilku zachodzących na siebie diagramów kwadratowych o boku 3 x 3, do których wyrazy wpisywane są począwszy od środkowego pola każdego kwadratu;

Do góry


krzyżówka osiowa
osiówka,

odmiana krzyżówki, wymagająca wpisywania odgadniętych wyrazów do diagramu kolejno wzdłuż czterech osi prostopadłych parami względem siebie: 1. prawoskośnie w dół, 2. poziomo z lewa w prawo, 3. lewoskośnie w dół, 4. pionowo z góry na dół; wszystkie wyrazy mają środkową literę lub sylabę wspólną;

Do góry


krzyżówka ośmiokierunkowa

wariant krzyżówki różnokierunkowej (wielokierunkowej), w której wyrazy odgadnięte na podstawie definicji wpisuje się do diagramu w 8 kierunkach: poziomo, pionowo i ukośnie, w lewo lub w prawo, wprost lub wspak, przy czym wyrazy mogą się nie tylko krzyżować, ale nawet nakładać na siebie; początek wpisu wyrazów oznaczony; kierunek do odgadnięcia; zadanie łatwe w rozwiązaniu, ale niezwykle trudne do skomponowania jako swego rodzaju majstersztyk;

Do góry


krzyżówka palindromowa

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu palindromów czyli wyrazów mających jednakowe brzmienie przy odczytywaniu wprost i wspak, np. anilina, potop, rotor, towot;

Do góry


krzyżówka panoramiczna

zyskująca coraz szerszą popularność odmiana krzyżówki, w której definicje haseł umieszczane są na obrzeżach i polach martwych diagramu, natomiast pozycję i kierunek wpisywania wskazują strzałki; w wypadku ulokowania dwóch lub trzech definicji w jednym polu martwym rozdziela się to pole na części; definicje słowne mogą zastępować rysunki, symbole, fotografie przedmiotów, zwierząt, roślin, ludzi; zaletą krzyżówki panoramicznej jest łatwość odnajdowania miejsca wpisu haseł, wadą - konieczność używania wielu wyrazów krótkich; warianty: krzyżówka panoramiczna rysunkowa, krzyżówka panoramiczna z hasłem, a także wielorakie adaptacje do wariantu panoramicznego krzyżówek zwyczajnych: panoramiczna jolka, panoramiczna od A do Z, panoramiczna bez strzałek, panoramiczna swatka, etc.

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka paragramowa
paragramówka, krzyżówka bielska, krzyżówka zamojska,

odmiana krzyżówki polegającej na wpisywaniu do diagramu paragramów wyrazów odgadniętych na podstawie definicji; aby otrzymać poszukiwany paragram, należy w odgadniętym wyrazie wymienić jedną literę, najczęściej podaną obok w nawiasie, tak, aby bez przestawiania liter uzyskać wyraz o innym znaczeniu;

Do góry


krzyżówka pentanimowa

odmiana krzyżówki o dwuetapowym rozwiązywaniu; najpierw pierwotny diagram krzyżówki należy wypełnić kamieniami pentonima, w których każde pole ma oznaczenie liczbowe, a pewne pola również poziome lub pionowe oznakowania pól martwych; dla ułatwienia w diagramie podana jest lokalizacja jednego bądź dwu kamieni; następnie do powstałego w ten sposób diagramu wtórnego wpisywane są wyrazy odgadnięte według definicji; rozwiązaniem końcowym albo dodatkowym jest tekst odczytany po uporządkowaniu wszystkich liter według ich oznaczeń liczbowych;

Do góry


krzyżówka pętelkowa

odmiana krzyżówki, w której wpisywane do diagramu wyrazy niezależnie od powiązania z wyrazami sąsiednimi, krzyżują się same ze sobą w sposób łamany pętelkowo, czyli tak, że co najmniej jedna litera tego wyrazu nakłada się na drugą, identyczną; przykładową trasę wpisywania wyznacza linia łamana przerywana, łącząca pola przeznaczone na litery pierwszego wyrazu;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka pitagorejska
krzyżówka pitagoriada, pitagoriada,

odmiana krzyżówki o trójczłonowym diagramie składającym się z kwadratów zbudowanych na planie trójkąta o bokach 5 x 4 x 3, a więc spełniającego twierdzenia Pitagorasa: a2 + b2 = c2; z liter krzyżówki "5 x 5" korzystając z podanych określeń należy zbudować krzyżówki "4 x 4" oraz "3 x 3"; w wariantach litery umieszczone na oznaczonych (lewoskośnych albo prawoskośnych) przekątnych kwadratów, tworzą rozwiązanie zasadnicze albo dodatkowe;

Do góry


krzyżówka plus-minus

odmiana krzyżówki polegająca na tym, że do każdego odgadniętego wyrazu należy dodać lub odjąć literę, a powstałe w ten sposób nowe słowo wpisać do diagramu; zob. krzyżówka anagramowa;

Do góry


krzyżówka podstawowa

kategoria krzyżówek w quality content nie uwzględniająca dodatkowych kryteriów funkcjonalnych (np. rozwiązania z liter lub w diagram) oraz kryteriów wizualnych (np. określony kształt, rodzaj krzyżówki);

Do góry


krzyżówka podwójna
bikrzyżówka, krzyżówka dubeltowa,

krzyżówka dwudiagramowa, składająca się z pary identycznych diagramów, do których wpisywane są pary wyrazów odgadniętych: 1) na podstawie wspólnej definicji albo 2) na podstawie pary definicji; ustalenie diagramu, do którego należy wpisać dany wyraz pozostawiono domyślności rozwiązującego; w wariantach litery z oznaczonych kratek obu diagramów czytane kolejno lub według ustalonego klucza dają dwa teksty rozwiązania dodatkowego albo jeden wspólny; zob. alternatka;

Do góry


krzyżówka polska

odmiana krzyżówki zbudowana w ten sposób, że litery wypisywanych wyrazów umieszczone na przekątnych diagramów są zarazem pierwszymi albo ostatnimi literami wyrazów poziomych i pionowych;

Do góry


krzyżówka potrójna
krzyżówka trypletowa, trikrzyżówka, tryplet, trypletka,

krzyżówka o trzech identycznych diagramach, do których wpisywane są trójki wyrazów odgadnięte na podstawie wspólnej definicji, albo na podstawie trzech różnych definicji; warianty: 1. w nawiasach podano pierwsze litery wyrazów przeznaczonych do umieszczenia odpowiednio w pierwszym, drugim czy trzecim diagramie; 2. diagram, do którego należy wpisać wybrany wyraz określa rozwiązujący; por. krzyżówka synonimowa;

Do góry


krzyżówka poznańska

odmiana krzyżówki przestrzennej o diagramie stanowiącym efekt pomysłowości autora i wymagającym każdorazowo precyzyjnego określenia zasady wpisywania wyrazów odgadywanych na podstawie definicji;

Do góry


krzyżówka półoznaczona

odmiana krzyżówki, w której: 1. wyrazy poziome mają oznaczone pozycje wpisu do diagramu, natomiast miejsce wpisania haseł pionowych ustala rozwiązujący; 2. po definicjach wyrazów podaje się w nawiasach wybrane dwie, trzy, cztery litery poszukiwanego wyrazu np: mózg elektronowy (kmp) = komputer; zadanie przeznaczone dla początkujących krzyżówkowiczów;

Do góry


krzyżówka premiowana
krzyżówka wartościowana,

wariant krzyżówki syntetycznej, przeznaczonej do samodzielnego ułożenia; podana jest wartość liczbowa poszczególnych liter; zadaniem rozwiązującego jest osiągnięcie jak największej sumy wartości liczbowych liter użytych do ułożenia wyrazów umieszczonych w diagramie;

Do góry


krzyżówka przedłużana

szkotka,

Do góry


krzyżówka przekładana
krzyżówka przekładaniec, przekładaniec,

odmiana krzyżówki wylansowana przez miesięcznik Rebus; zamiast tradycyjnych definicji dla każdej pary słów wpisywanych do diagramu podano "określenie" złożone z przekładanych we właściwej kolejności liter tworzących te wyrazy; ustalenie, które litery wchodzą w skład danego wyrazu jest powinnością rozwiązującego;

Do góry


krzyżówka przerywnikowa
krzyżówka niby-biała,

odmiana krzyżówki nowoczesnej, w której koniec wyrazu wpisanego do diagramu zaznaczony jest nie martwym (czarnym) polem, ale pogrubioną kreską albo wężykiem; zaleta pomysłu: ułatwienie pracy autorowi, wada: nie dająca się zgubić asymetria diagramu;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka rebusowa
krzyżówka z rebusem, krzyżówka z rebusami, rebusokrzyżówka,

kombinacja krzyżówki i rebusów; do diagramu krzyżówki wpisywane są jednowyrazowe hasła - rozwiązania rebusów, zastępujących wszystkie albo część definicji tekstowych;

Do góry


krzyżówka reklamowa

wariant krzyżówki tworzony wyłącznie w celu odpłatnego promowania możliwości wytwórczych, handlowych lub usługowych określonej firmy; rozwiązaniem zadania jest slogan reklamowy, a ozdobnikiem graficznym logo zleceniodawcy;

Do góry


krzyżówka retromagiczna

odmiana krzyżówki magicznej, w której odgadywane wyrazy wpisywane są w 4 kierunkach: poczynając od lewego górnego pola diagramu 1) poziomo w prawo i 2) pionowo w dół; poczynając od dolnego prawego rogu diagramu 3) poziomo w lewo oraz 4) pionowo w górę;

Do góry


krzyżówka równoznacznikowa

krzyżówka słowo za słowo,

Do góry


krzyżówka różnokierunkowa
krzyżówka wielokierunkowa,

ogólna nazwa krzyżówek przestrzennych, w których wyrazy odgadywane na podstawie definicji wpisywane są do diagramu w wielu: trzech, czterech, maksymalnie ośmiu kierunkach; zob. krzyżówka trójkierunkowa, krzyżówka czterokierunkowa, krzyżówka ośmiokierunkowa; por. krzyżówka przestrzenna, krzyżówka wielokierunkowa;

Do góry


krzyżówka rysunkowa
krzyżówka ilustrowana, krzyżówka obrazkowa,

odmiana krzyżówki bez definicji tekstowych, zastąpionych w całości lub w części rysunkami. Pozycję wpisu wyrazu do diagramu wyznacza numer rysunku

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka samogłoskowa
krzyżówka "A-Y", krzyżówka od A do Y,

odmiana krzyżówki, w której wyrazy wpisywane do diagramu zaczynają się samogłoskami, takimi samymi jakie poprzedzają albo rozpoczynają ich definicje; w nawiasach umieszczane są liczby wskazujące na ilość liter w hasłach; miejsce wpisu ustala rozwiązujący;

Do góry


krzyżówka samosia

samosia,

Do góry


krzyżówka schodkowa

odmiana krzyżówki o diagramie prostokątnym; wyrazy odgadnięte na podstaiwe definicji wpisywane są do diagramu schodkowo wzdłuż osi pionowej, tak, by człon wyrazu poprzedniego nakładał się schodkowo na drugą część wyrazu następnego;

Do góry


krzyżówka siedlecka

odmiana krzyżówki polegająca na wpisywaniu do diagramu części wyrazów poziomo, natomiast pozostałej części - zygzakowato: z góry na dół; sposób wpisywania musi być precyzyjnie ujawniony w diagramie, w którym rzędy parzyste są przesunięte o pół pola w prawo lub w lewo względem rzędów nieparzystych; wariant: krzyżówka siedlecka od A do Ż;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka składana
składanka,

odmiana krzyżówki zbudowana z haseł składających się z dwóch członów, stanowiących przed połączeniem samodzielne wyrazy; suma numerów definicji poszczególnych członów każdego wyrazu powstałego przez ich zespolenie - co jest zadaniem rozwiązującego - wskazuje miejsce wstawienia tego wyrazu do diagramu;

Do góry


krzyżówka skojarzeniowa
skojarzeniówka, asocjatka,

odmiana krzyżówki, w której: 1. każda definicja zawiera dwu- albo trójskładnikowe określenia jednowyrazowe; w diagramie umieszczane są hasła kojarzone z podanymi terminami, np. - jarmarki, Stendhal, Kodak = kolor; - lobby, presja, akcent = nacisk; 2. wyrazy wpisywane do diagramu odgadywane są nie tyle na podstawie definicji, co sposobu ich formułowania zawierającego pewne wyróżniki nazwy, prowadzące do pożądanych skojarzeń, np. - składNik powietrza = azot (N), - skL4ep = apteka..

Do góry


krzyżówka skrętna
krzyżówka skrętka, skrętka,

odmiana krzyżówki o diagramie zbudowanym z pola układającego się w zawijasy, skręty, serpentyny;

Do góry


krzyżówka słowo za słowo

odmiana krzyżówki wymagająca wpisywania do diagramu równoznaczników jednowyrazowych definicji;

Do góry


krzyżówka spiralna
spiralokrzyżówka,

odmiana krzyżówki o diagramie okrągłym, w którym wyrazy wpisywane są po linii spiralnej oraz dośrodkowo;

Do góry


krzyżówka sufler
krzyżówka suflerka, krzyżówka 'z suflerem',

odmiana krzyżówki, w której odgadywane hasła zaczynają się od litery poprzedzającej definicję względnie od litery zapoczątkowującej definicję;

Do góry


krzyżówka swatka

swatka,

Do góry


krzyżówka syjamska

bliźniaki syjamskie,

Do góry


krzyżówka sylabowa

odmiana krzyżówki polegająca na wstawianiu w pola diagramu sylab tworzących poszukiwane wyrazy;

Do góry


krzyżówka szyfr
szyfrokrzyżówka,

udoskonalona forma krzyżówki szyfrowanej, w której wszystkie białe pola diagramu posiadają oznaczenia cyfrowe, a zaszyfrowane rozwiązanie (myśl, cytat, slogan), zawiera tyle liter, ile jest pól diagramu; zadanie ambitne, trudne do skomponowania;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka szyfronetka

odmiana krzyżówki, w której na zewnątrz diagramu umieszczono jako diagram pomocniczy: a) kolumnę i rząd, b) dwie kolumny boczne i rząd górny albo c) dwie kolumny i dwa rzędy (z każdej strony diagramu), pustych pól, przeznaczonych na hasło rozwiązania; rozwiązanie tworzą litery z oznaczonych strzałkami pól diagramu właściwego, przeniesione zgodnie z kierunkiem strzałek na zewnątrz, do diagramu pomocniczego;

Do góry


krzyżówka szyfrowana

odmiana krzyżówki, w której diagram w części pól białych posiada oznaczenia cyfrowe; po wpisaniu do diagramu wyrazów odgadniętych na podstawie definicji, litery występujące w polach ponumerowanych, zestawione kolejno tworzą hasło rozwiązania;

Do góry


krzyżówka tautogramowa

wszystkie wpisywane do diagramu wyrazy zaczynają się od tej samej litery; kombinacja: krzyżówka lipotautogramowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka tautonimowa
krzyżówka jąkałka,

odmiana krzyżówki polegająca na umieszczaniu w diagramie haseł-tautonimów czyli wyrazów złożonych z dwóch identycznych członów;

Do góry


krzyżówka tekstowa
krzyżówka tekstówka, tekstówka,

1. wariant krzyżówki amplifikacyjnej, w której zamiast definicji podano wybrany tekst, a w nim pod postacią układów kresek, kropek, gwiazdek, itp. zaszyfrowano wyrazy - hasła przeznaczone do umieszczenia w diagramie; 2. odmiana krzyżówki w formie krótkiego opowiadania, zawierającego w tekście liczby, skrywające hasła przeznaczone do odgadnięcia i wpisania w diagram; zob. krzyżówka kamuflażowa;

Do góry


krzyżówka teletautogramowa

odmiana krzyżówki wykorzystującej jako tworzywo teletautogramy - wyrazy zakończone tą samą literą;

Do góry


krzyżówka tematyczna
krzyżówka jednotematyczna, krzyżówka monotematyczna,

odmiana krzyżówki, w której wszystkie lub większość definicji oraz odgadywanych na ich podstawie haseł dotyczy wybranej dziedziny wiedzy; najczęściej spotykane krzyżówki tematyczne: antyczna, botaniczna, chemiczna, filmowa, geograficzna, historyczna, literacka, medyczna, muzyczna, polityczna, sportowa, zoologiczna;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka trójkątna

graficzna postać krzyżówki charakteryzująca się diagramem o zarysie trójkątnym, spotykanym m.in. w trójkącie lubelskim, krzyżówki piramidalnej;

Do góry


krzyżówka ukośnikowa

ukośnik,

Do góry


krzyżówka uzupełniana
krzyżówka uzupełnianka, uzupełnianka,

1. odmiana krzyżówki, w której przed każdym wyrazem odgadniętym na podstawie definicji należy umieścić pewną (wskazaną w nawiasie) ilość liter, po to, by bez przestawiania ich powstały nowe wyrazy, przeznaczone do umieszczenia w diagramie; 2. odmiana krzyżówki z definicjami w formie szczątkowej, w postaci zestawów wyrazów bez początków i końcówek; rozwiązujący najpierw uzupełnia definicje, potem odgaduje zdefiniowane hasła;

Do góry


krzyżówka wariantowa
wariantówka,

odmiana krzyżówki, w której hasła wpisywane do diagramu odgadywane są na podstawie dwu-, albo trójwariantowych definicji; trafny wybór właściwego wariantu definicji jest warunkiem rozwiązania zadania;

Do góry


krzyżówka wężówka
wężówka, wąż,

wariant krzyżówki anastrofowej, w której część wyrazów wpisywana jest do diagramu ciągiem - zachodzące na siebie jedną lub dwiema literami - w następujących po sobie kolumnach: pionowo w dół i pionowo do góry (wężowato), natomiast druga część wyrazów pionowo z góry na dół, pokrywając się z członami haseł już wpisanych; w innym wariancie część wyrazów wpisywana jest wężykowato w poziomie, od strony lewej diagramu do prawej i odwrotnie, natomiast druga część wyrazów w pionie albo w poziomie; ideałem w zadaniu tego rodzaju jest wężykowate połączenie wyrazów tak w poziomie, jak i w pionie; istnieje wariant krzyżówki wężówki dwuliterowej: biwężokrzyżówka;

Do góry


krzyżówka wiązana

wariant krzyżówki anastrofowej, w której ostatnia litera wyrazu, wpisywanego poziomo albo pionowo (nie wężowato) jest zarazem pierwszą literą wyrazu następnego;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka widełkowa

odmiana krzyżówki polegającej na widełkowym wpisywaniu do diagramu wyrazów odgadywanych na podstawie definicji; marszrutę wpisywania pokazuje linia przerywana; początkowe i końcowe części haseł następujących po sobie pokrywają się;

Do góry


krzyżówka wirowa

wirówka,

Do góry


krzyżówka włoska

odmiana krzyżówki o diagramie - opisanym literami na lewym oraz górnym marginesie - pozbawionym oznaczeń pól początkowych oraz pól czarnych; ich lokalizacja należy do rozwiązującego; podane są definicje wyrazów w każdym rzędzie i w każdej kolumnie, a umieszczone obok cyfry podają liczbę czarnych pól rozdzielających wyrazy w diagramie, odpowiednio w poziomie i w pionie; wymóg konstrukcyjny: czarne pola powinny być rozmieszczone symetrycznie;

Do góry


krzyżówka wspakowa
krzyżówka 'wprost-wspak', krzyżówka 'z hakiem',

odmiana krzyżówki, w której wszystkie lub tylko pewna część wyrazów wpisywana jest do diagramu wspakowo; wyrazy te ustala samodzielnie rozwiązujący;

Do góry


krzyżówka z cieniem

krzyżówka, w której diagram rzuca cień stwarzając wrażenie głębi;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z hasłem

krzyżówka, której rozwiązaniem jest hasło (myśl, cytat, sentencja, slogan itp.) uzyskane po kolejnym odczytaniu liter wpisanych w pola diagramu oznakowane graficznie (tzw. rozwiązanie w diagram), albo po uporządkowaniu liter z pól ponumerowanych (rozwiązanie z liter);

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z kleksem

krzyżówka, w której wybrane pola mają nadane tło tak, by w części diagramu był widoczny określony kształt (tzw. kleks); najczęściej stosowane są kleksy w kształcie plam lub nawiązujące do tematu, hasła, rozwiązania krzyżówki;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z oknem

krzyżówka, w której kompozycja diagramu uwzględnia puste miejsce lub miejsca (tzw. okna) możliwe do zaaranżowania elementami graficznymi związanymi np. tematycznie z krzyżówką albo prezentującymi elementy identyfikacyjne, produkty reklamodawcy; zob. również krzyżówka reklamowa;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z przymrużeniem oka

krzyżówka żartobliwa,

Do góry


krzyżówka z rozwiązaniem w diagram

krzyżówka, której rozwiązaniem jest hasło (myśl, cytat, sentencja, slogan itp.) uzyskane po kolejnym odczytaniu liter wpisanych w pola diagramu oznakowane graficznie;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z rozwiązaniem z liter

krzyżówka, której rozwiązaniem jest hasło (myśl, cytat, sentencja, slogan itp.) uzyskane po uporządkowaniu liter z ponumerowanych pól diagramu;

przykład

rozwiązanie

Do góry


krzyżówka z szaradą

zadanie stanowiące połączenie krzyżówki z szaradą; do diagramu wpisywane są wyrazy odgadywane na podstawie definicji, w których treść wkomponowano człony szarady klasycznej albo anagramowej tematycznie nawiązującej do krzyżówki; rozwiązanie szarady stanowi główne albo uzupełniające rozwiązanie całego zadania;

Do góry


krzyżówka zwyczajna

postać krzyżówki różniąca się od krzyżówki klasycznej niesymetrycznym rozmieszczeniem pól białych i czarnych diagramu;

Do góry


krzyżówka żartobliwa

odmiana krzyżówki o definicjach haseł sformułowanych w sposób żartobliwy, humorystyczny, np. krzyżówka "z chochlikiem", krzyżówka psotka, krzyżówka "z przymrużeniem oka", krzyżówka wesołka, krzyżówka "na wesoło", krzyżówka figlarka, krzyżówka zezem, krzyżówka zezula, zezula, krzyżówka z uśmiechem, krzyżówka pół żartem-pół serio;

Do góry

Źródło:
Barbara i Adam Kazimierz Podgórscy: "Leksykon terminów szaradziarskich i pokrewnych"
Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN SA
 • wydawnictwa
 • agencje
 • firma

Czy wiesz, że...

Pierwszy diakrostych na świecie powstał, w pewnym sensie, na ratunek klasycznej literaturze. 56-letnia Elizabeth E. Kingsley wymyśliła go by wspomóc naukę literatury ubolewając nad zanikającą znajomością twórczości najwybitniejszych pisarzy. Zabawę opublikowano 31 marca 1934 roku w amerykańskim piśmie literackim "The Saturday Review of Literature".

czytaj następne

Biuletyn

Jeśli chcesz otrzymywać nasz biuletyn informacyjny zostaw nam swój e-mail

Regulamin

subskrybcja


Krzyżówki on-line

Zobacz jak content krzyżówkowy można wykorzystać w zabawach interaktywnych.

więcej
Ta strona u?ywa cookie, w celu zbierania anonimowych statystyk. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgode na u?ywanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przegl?darki. U?ywaj?c ciasteczek w ten sposób nigdy nie identyfikujemy to?samo?ci u?ytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Wiecej...